Chatik six video

posted by | Leave a comment

V prbhu mis toti nemete pln dle upravovat, co je v ostrm rozporu s faktem, e se terorist tm nikdy nenachzej v mstech, na kterch jsou prezentovni rudm kkem na strategick map.

To znamen mnohdy nekonen opakovn mise, jeliko vychytat vechny mouchy plnu si vyd znalost vekerho pohybu neptel.

Koeny zpletky sahaj a do vlench let kolem roku 1942 a omotvaj se o, z potku zhadn, nacistick dokumenty, jejich blzkosti se v nedalek budoucnosti zan vyskytovat podezele vysok poet mu ovnench legendrn hromovou hol AK-47.

Pbh je len pomoc tench koment ped kadou mis, kter vm zprostedkovvaj ti hlavn informtoi.

Na podzim roku 1998 vak do vcch vod s dnm blunknutm spadlo zejmna slvko taktika.

Kad ze len tmu je toti obdaen nkolika statistikami, tajcmi, pesnost, rychlost nebo prci s vbuninami, kter se s postupem asu vylepuj.

Navc se po vyerpn svtov „zsoby“ zpstupuj pouze zlonci, kte se s opravdovmi profesionly nemohou mit ani v nejmenm. K dispozici jsou ti tmy, kad maximln tylenn, avak nejvce do osmi lid celkem na misi.

Klasick zadvn kdu alpha, bravo a charlie, v jejich poad budou na v rozkaz tmy provdt sv akce dopluje sada pkaz, jakmi jsou proraen dve trhavinou nebo vhozen oslepujcho grantu.

Navc mete mezi kadmi dvma waypointy definovat zpsob pohybu jednotky od „istcho“ bhu po neslyn plen se s postihem na pohotovost k protitoku.

Leave a Reply

updating software for use with the